Slovník pojmů

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech (pozemcích, budovách, bytech a nebytových prostorech, vodních dílech), o jejich vlastnících a právních vztazích k nemovitostem. Zahrnuje katastrální mapu (v digitální nebo grafické formě) a soubor popisných informací v elektronické podobě. Katastr nemovitostí je veřejný.

Zjednodušená evidence

Zjednodušená evidence je zjednodušený způsob evidování zemědělských a lesních pozemků v katastru. Jejich hranice v terénu zpravidla neexistují, jsou sloučeny do větších půdních celků a v katastrální mapě jsou zobrazeny pouze tyto celky. K evidenci se do doby ukončení pozemkových úprav využívají mapy bývalého pozemkového katastru, mapy evidence nemovitostí, pozemkové knihy a operáty přídělového a scelovacího řízení.

Katastrální území

Katastrální území je technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru společně evidovaný soubor nemovitostí. U malých obcí je hranice obce totožná s hranicí katastrálního území. Větší obce se skládají z několika katastrálních území.

Pozemek

Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí nejčastěji vlastnickou.

Parcela

Stavební parcela je pozemek evidovaný v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří.

Budova

Budova je nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.

Vodní dílo

Vodní díla evidovaná v katastru nemovitostí jsou stavby spojené se zemí pevným základem jako přehrady, hráze, jezy, stavby k plavebním účelům zřízené v korytech vodních toků nebo na jejich březích, stavby k využití vodní energie a stavby odkališť.

Výměra parcely

ýměra parcely je plošný obsah průmětu pozemku do zobrazovací roviny katastrální mapy. Výměra se zaokrouhluje na celé čtvereční metry.

Geometrický plán

Geometrický plán je technickým podkladem pro zápis změny do katastru nemovitostí v případech, kdy je nutno změnu vyznačit též v katastrální mapě. Vyhotovuje se například pro rozdělení pozemku, pro změnu hranice pozemku, pro vyznačení budovy nebo vodního díla, pro vyznačení pozemku dosud evidovaného zjednodušeným způsobem, pro vyznačení vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice, pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku do katastru nemovitostí.

Vytyčení hranic pozemku

Vytyčením hranic pozemku se rozumí vyznačení hranic v terénu geodetickými metodami podle podkladů z katastru nemovitostí. Dokumentaci o vytyčení hranic pozemku tvoří vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic vytyčených lomových bodů a protokol. Vytyčení lze nahradit upřesněním hranice v terénu vlastníky s následným geodetickým zaměřením. Přitom nesmí být překročeny mezní odchylky stanovené katastrální vyhláškou.

Věcné břemeno

Věcné právo omezuje vlastníka nemovitosti v tom, že je povinen něco trpět, něco konat či něčeho se zdržet. Často se zapisuje do katastru nemovitostí (současně se zapíše věcné právo u oprávněného). Zřizuje-li se věcné právo k části pozemku, je nutno vyhotovit geometrický plán pro vymezení této části.